HemOm ossSök stipendiumArrangemangBli medlemLänkarStyrelseArkivKontakt

Kommande arrangemang | Gjorda arrangemang | Förslagslåda
 
www.tekniskaforeningen.u.se

 
Kommande arrangemang
 
2018-03-22
Future Energy and Air Transport in the Digital Era. Torsdag 22 mars, kl 17:30
 

Visa alla >>


 
Nyhetsbrev
 

Bli medlem, så får du information om föreningens aktiviteter med mail. Anmäl dig som medlem under fliken "Bli medlem"

 


 
Gjorda arrangemang
 
2018-02-15
Årsmöte och föredrag om Tryckt Elektronik av Tommy Höglund från RISE Acreo
2018-01-15
Teknikläget inom vattenkraft av olika slag - vågkraft, strömmande vatten, elgeneratorer
 

Visa alla >>

Kommande arrangemang

Spe­ci­ellt in­bjud­na ex­per­ter och ta­la­re de­lar med sig av sina vik­ti­gas­te in­sik­ter kring nya tek­no­lo­gi­er, kom­pe­tens­för­sörj­ning, ener­gi­forsk­ning och ener­gi­po­li­tik – för ett håll­bart ener­gi­sy­stem bor­tan­för da­gens frå­gor. Till kon­fe­ren­sen vän­tas del­ta­ga­re från sto­ra de­lar av nä­rings­li­vet, från myn­dig­he­ter och aka­de­mi, samt re­pre­sen­tan­ter från in­ter­na­tio­nel­la or­ga­ni­sa­tio­ner. Am­bi­tio­nen är att ska­pa en bred platt­form för mö­ten och di­a­log mel­lan fors­ka­re, nä­rings­liv och be­sluts­fat­ta­re. Talarlistan fylls på fram till konferensen. 

Kon­fe­ren­sen hålls i ny­bygg­da Steam hotel, Ång­krafts­vä­gen 14, i Väs­terås. Årets kon­fe­rensmid­dag är ock­så det of­fi­ci­el­la 100-års­fi­ran­det för Vat­ten­falls gam­la Ång­kraft­verk som un­der PEAB:s ving­ar ut­veck­las till en na­tio­nell ener­gi­des­ti­na­tion, in­rym­mer Kokpunkten och Steam ho­tel, samt har långt fram­skrid­na pla­ner på ska­pan­det av ett Ener­gy Ac­tion Cen­ter.

Vi har kraftigt rabatterade biljetter i ett sent skede till ca. tio medlemmar, dock utan själva middagen, till priset 400 kr per person. De 10 platserna är nu redan bokade, och det finns en "stand-by lista". Anmälan till lars.mjorning@telia.com.

- Ytterligare deltagarplatser efter det för 1400 kr/st exkl. moms (i dessa kan middagen ingå). Anmälan till lars.mjorning@telia.com.

Först till kvarn får först mala.

Direktlänk till arrangemanget: