HemArrangemangBli medlemLänkarStyrelseArkivKontakt

Kommande arrangemang | Gjorda arrangemang | Förslagslåda
 
www.tekniskaforeningen.u.se

 
Kommande arrangemang
Det finns inga kommande arrangemang!


 
Nyhetsbrev
 

Bli medlem, så får du information om föreningens aktiviteter med mail. Anmäl dig som medlem under fliken "Bli medlem"

 


 
Gjorda arrangemang
 
2018-09-18
Föredraget om batteriteknik med professor Kristina Edström inställt/uppskjutet.
2018-05-07
Våravslutnig med studiebesök och mat måndagen den 7:e maj 2018, kl 17
 

Visa alla >>

Kommande arrangemang

Spe­ci­ellt in­bjud­na ex­per­ter och ta­la­re de­lar med sig av sina vik­ti­gas­te in­sik­ter kring nya tek­no­lo­gi­er, kom­pe­tens­för­sörj­ning, ener­gi­forsk­ning och ener­gi­po­li­tik – för ett håll­bart ener­gi­sy­stem bor­tan­för da­gens frå­gor. Till kon­fe­ren­sen vän­tas del­ta­ga­re från sto­ra de­lar av nä­rings­li­vet, från myn­dig­he­ter och aka­de­mi, samt re­pre­sen­tan­ter från in­ter­na­tio­nel­la or­ga­ni­sa­tio­ner. Am­bi­tio­nen är att ska­pa en bred platt­form för mö­ten och di­a­log mel­lan fors­ka­re, nä­rings­liv och be­sluts­fat­ta­re. Talarlistan fylls på fram till konferensen. 

Kon­fe­ren­sen hålls i ny­bygg­da Steam hotel, Ång­krafts­vä­gen 14, i Väs­terås. Årets kon­fe­rensmid­dag är ock­så det of­fi­ci­el­la 100-års­fi­ran­det för Vat­ten­falls gam­la Ång­kraft­verk som un­der PEAB:s ving­ar ut­veck­las till en na­tio­nell ener­gi­des­ti­na­tion, in­rym­mer Kokpunkten och Steam ho­tel, samt har långt fram­skrid­na pla­ner på ska­pan­det av ett Ener­gy Ac­tion Cen­ter.

Vi har kraftigt rabatterade biljetter i ett sent skede till ca. tio medlemmar, dock utan själva middagen, till priset 400 kr per person. De 10 platserna är nu redan bokade, och det finns en "stand-by lista". Anmälan till lars.mjorning@telia.com.

- Ytterligare deltagarplatser efter det för 1400 kr/st exkl. moms (i dessa kan middagen ingå). Anmälan till lars.mjorning@telia.com.

Först till kvarn får först mala.