HemOm ossSök stipendiumArrangemangBli medlemLänkarStyrelseArkivKontakt

 
www.tekniskaforeningen.u.se

 
Kommande arrangemang
 
2017-11-28
Energy hub 2017
2017-12-15
Tekniska nyheter 2017, Björn O Nilsson IVA
 

Visa alla >>


 
Nyhetsbrev
 

Bli medlem, så får du information om föreningens aktiviteter med mail. Anmäl dig som medlem under fliken "Bli medlem"

 


 
Gjorda arrangemang
 
2017-11-15
Hur dieselmotorer kan uppfylla både partikel och NOxkrav samtidigt med hjälp av modellering
2017-10-04
"Ägarens roll i företaget". Film och paneldebatt 4:e oktober 2017
 

Visa alla >>

Inbjudan: 2017-11-28

Den 28e november är det dags för årets Energy Hub. Ener­gi­kon­fe­ren­sen sta­rar med in­check­ning tis­dag 28 no­vem­ber kl. 8.30 och av­slu­tas med Ång­kraft­ver­kets 100-års­fi­ran­de kl. 18.30. 

Föreläsare: Peter Carlsson, VD, NORT­H­VOLT"Vi står in­för en unik möj­lig­het att byg­ga upp en ny in­du­stri som bi­drar till att på­skyn­da om­ställ­ning­en till ett fos­sil­fritt sam­häl­le, som sam­ti­digt bi­drar till att ska­pa ut­veck­ling, till­växt och tu­sen­tals nya jobb"

 

Magnus Hall, KON­CERN­CHEF, VAT­TEN­FALL. ”Som stort ener­gi­bo­lag be­fin­ner vi oss mitt i kli­matom­ställ­ning­en. Vi ska vara le­dan­de i att er­bju­da kli­mats­mar­ta lös­ning­ar och se till att vi själ­va och våra kun­der blir fos­sil­fria inom en ge­ne­ra­tion. Det vill jag be­rät­ta mer om på HUB2017.”

 

Pernilla Winnhed, VD, ENER­GI­FÖ­RE­TA­GEN, ”De stör­re mö­tes­plat­ser­na, som HUB2017, är vik­ti­ga för att vi ska hit­ta de sam­ar­be­ten och part­ner­skap med and­ra ny­fik­na och kun­ni­ga ak­tö­rer. Det be­hövs för att möta ener­gi­bran­schens ut­ma­ning­ar inom ex­em­pel­vis di­gi­ta­li­se­ring.”

 

Bazmi Husain, GLO­BAL TEK­NISK CHEF / CTO, ABB, "In­no­va­tion is key when it comes to build a true sustai­nab­le so­ci­e­ty for the fu­tu­re. With te­ch­no­lo­gy from ABB we enab­le a strong­er, smar­ter and gree­ner grid."

 

Kirsty Gogan, CO FOUN­DER DIRECTOR, ENER­GY FOR HU­MA­NI­TY, Just ima­gi­ne, for a mi­nu­te, life wit­hout electri­ci­ty. About 1.3 bil­li­on pe­op­le don’t need to ima­gi­ne. Tha­t’s what life is like for them eve­ry day. We co-foun­ded Ener­gy for Hu­ma­ni­ty to focus on two of the gre­at chal­leng­es we face in this cen­tu­ry: how to dra­ma­ti­cal­ly cut car­bon emis­sions to avo­id ca­ta­strop­hic cli­ma­te change wit­hin ur­gent ti­me­sca­les, whilst enabling all pe­op­le to ac­hi­e­ve mo­dern living stan­dards. Both of the­se chal­leng­es have one thing in com­mon: the ener­gy we use to po­wer the world.

 

Maher Chebbo, GLO­BAL FÖR­SÄLJ­NINGS­CHEF - PO­WER DI­GI­TAL SO­LU­TIONS, GE­NE­RAL ELECTRIC, "The ongo­ing di­gi­ta­li­za­tion of the ener­gy sector is both a dri­ver and an enab­ler for the ongo­ing ener­gy trans­for­ma­tion in Eu­ro­pe to­wards im­pro­ved sustai­na­bi­li­ty and cost ef­fecti­ve­ness. GE as a glo­bal di­gi­tal in­dust­ri­al com­pa­ny is sup­por­ting its custo­mers to cap­tu­re the full va­lue of di­gi­ti­zed ener­gy in­frastructu­re."

 

Maria Sunér Fleming, EN­HETS­CHEF ENER­GI, IN­FRA­STRUK­TUR OCH MIL­JÖ, SVENSKT NÄ­RINGS­LIV, "In­no­va­tion, ent­re­pre­nör­skap och ett fram­gångs­rikt nä­rings­liv är helt av­gö­ran­de för att FNs håll­bar­hets­mål ska kun­na nås. Det gäl­ler både glo­balt och i Sve­ri­ge. På HUB 2017 vill jag lyf­ta och dis­ku­te­ra hur nä­rings­li­vets vik­ti­ga bi­dra till håll­bar­het kan för­stär­kas yt­ter­li­ga­re."

 

Erik Brandsma, GE­NE­RAL­DI­REK­TÖR, ENER­GI­MYN­DIG­HE­TEN, ”HUB2017 är en vik­tig are­na för den fort­sat­ta di­a­lo­gen som krävs för att vi ska nå ett håll­bart ener­gi­sy­stem. Jag ser fram mot nya möj­lig­he­ter för nä­rings­liv och of­fent­lig sek­tor att till­sam­mans dri­va ut­veck­ling­en ännu snab­ba­re.”

 

Thore Sekkenes, VD, BOM­BAR­DI­ER TRANS­POR­TA­TION SWE­DEN, "El­bur­na traspor­ter ba­se­ra­de på fos­sil­fri el­pro­duk­tion är den enda håll­ba­ra vägen fram­åt för ett ökat glo­balt re­san­de. Till­sam­mans med alla vän­ner i ener­gi­bran­schen vill vi dis­ku­te­ra be­ho­vet av smar­ta elekt­ro­nik- och elektro­sy­stem i hela ked­jan från ge­ne­re­ring till an­vän­dan­de.”

 

Johan Söderström, VD, ABB SVE­RI­GE, "FN:s håll­bar­hets­mål vi­sar en tyd­lig väg för att ge­men­samt ska­pa en håll­bar värld för alla. Vi ser att di­gi­ta­li­se­ring­en ger sto­ra möj­lig­he­ter att fort­sät­ta ut­veck­la nya tek­nis­ka lös­ning­ar som bi­drar till den ener­gi­re­vo­lu­tion som på­går idag. HUB2017 sam­lar till ett vik­tigt sam­tal kring håll­bar­het."

 

Aziz Dag, VD, WES­TING­HOUSE ELECTRIC SWE­DEN, "Om fram­ti­den är elekt­risk mås­te vi kun­na pro­du­ce­ra till­räck­ligt med fos­sil­fri ener­gi. Att sam­las kring des­sa frå­gor är av­gö­ran­de för att vi ska kun­na föra Sve­ri­ge och värl­den vi­da­re. HUB2017 har eta­ble­rats som en av de are­nor som le­der oss vi­da­re i des­sa dis­kus­sio­ner och jag hop­pas att DU kom­mer."

 

Magnus Hemmingsson, VD, MÄ­LA­RE­NER­GI, "HUB2017 är en mö­tes­plats som le­der till ut­veck­lan­de dis­kus­sio­ner och sam­ver­kan med and­ra ak­tö­rer, det är vik­tigt för oss som in­fra­ser­vice­bo­lag. Vi i ener­gi­bran­schen be­hö­ver till­sam­mans möta ut­ma­ning­ar och våga tes­ta nya kon­kre­ta lös­ning­ar för fram­ti­dens sam­häl­le."

Under dagen delas Tekniska föreningens lärarpris ut.


Läs mer >>
Notis

Sök ett stipendium eller nominera en lärare 

Stipendier till Sigfrid Edströms minne.

 Syftet med föreningen, sedan den startades i slutet av 1800 – talet, har varit, och är, att värna om teknikintresset.

Stipendierna delas företrädesvis ut till personer verksamma i Västerås med omnejd. Stipendier kan sökas av studenter, lärare, forskarstuderande eller forskare. Dessutom kan lärare som har utmärkt sig som teknikinspiratörer nomineras till stipendier. Normalt stipendiebelopp: 5 000:- för resor och 10 000:- för studier .

 

 

 

 

 

  

Läs mer »


Notis

Melemsavgift/årsavgift

Årsavgiften för 2016 är 150:- enligt beslut på vårt årsmöte den 24:e februari. Ett inbetalningskort för årsavgiften skickas ut till alla registrerade medlemmar efter årsmötet, som beslutar om årsavgiften. Utskicket sker därför i månadsskiftet februari/mars varje år.

Om du inte är medlem, men vill bli, så anmäler du dig under "Bli medlem", och lämnar då samtidigt dina uppgifter om adress mm. Du ska också själv betala din medlemsavgift enl, anvisningarna.

Du är mycket välkommen..

Läs mer »


Notis

Den 22a maj besöker vi Mälardalen Högskolas forskningsprofil Framtidens energi och får höra om algodling för kombinerad vattenrening och biomassaproduktion. Biomassan används för biogasproduktion och o0dlingen tar även upp koldioxid, på sikt från rökgaser.

Efter presentation av projektet av projektledare Emma Nehrenheim blir det studiebesök på labbet, varefter vi äter middag. Vi får mat från Kårhusrestaurangen - 100 kr per person. Vv ta med jämna pengar.

Läs mer »


Notis

Ska vi elda för kråkorna?

2014 är ett viktigt år med både val till Europaparlamentet och riksdagen, och det är ett viktigt år för klimatet, med bland annat IPCC-rapporter, val och upptakt inför klimatmötet i Paris nästa år.

Därför bjuder Naturskyddsföreningen i Västerås och Västmanland i samarbete med Agenda 21 och Studiefrämjandet in till ett seminarium om vad vi kan göra med våra stora bestånd av äldre och energislukande bostäder. 

Läs mer »


Notis

”Technoparken”

Huvudsyftet med satsningen är att på lång sikt öka rekryteringsbasen för teknikindustri i regionen och därmed bidra till att de finns kvar i området och skapar tillväxt och intäkter, för att regionen ska utvecklas till en ännu attraktivare stad, där fler vill bo och leva.

Läs mer »


Notis

Samarbete med Meetup-gruppen "teknikintresserade i Västerås"

Teknikintresserade i Västerås är Västerås första meetup-grupp. Den består av tekniknördar intresserade av robotar, mjukvara för inbyggnad, linux, realtids programmering, datakommunikation, utvecklingsmetoder för mjukvaruutveckling, ja allt möjligt som har med teknik att göra.

Läs mer »


Notis

Åt vilket håll är tekniken på väg?

Hur kan vi påverka den? Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben är till för dig med intresse för dessa frågor. Vår uppgift sedan drygt 100 år tillbaka är att förmedla kunskap, nyheter och insikter inom teknik, elektronik och samhällsutveckling - välkommen att dela såväl tradition som innovation med oss!

Är du ingenjör eller tekniskt intresserad?

Vill du berika ditt nätverk med ingenjörer med gedigen erfarenhet?

Vill du lyssna till inspirerande föredrag?

Då är Tekniska föreningen nätverket för dig!

Så här uttalar sig en av våra medlemmar om en After Work:

”I really enjoyed the presentation on Frida concept, especially the discussion with the presentator afterwards. I was really impressed to see the motion of the robot arms which looked very flexible and adjustable according to environment and place.
I will bring the ideas from this After Work with me, perhaps it could be useful for picking & placing fruits on plantages as some fruit surfaces are very sensitive for bumps. Frida will take care of these thing.
Thank you!”

Bli medlem - Du också!