HemOm ossSök stipendiumArrangemangBli medlemLänkarStyrelseArkivKontakt

Kommande arrangemang | Gjorda arrangemang | Förslagslåda
 
www.tekniskaforeningen.u.se

 
Kommande arrangemang
 
2017-11-28
Energy hub 2017
2017-12-15
Tekniska nyheter 2017, Björn O Nilsson IVA
 

Visa alla >>


 
Nyhetsbrev
 

Bli medlem, så får du information om föreningens aktiviteter med mail. Anmäl dig som medlem under fliken "Bli medlem"

 


 
Gjorda arrangemang
 
2017-11-15
Hur dieselmotorer kan uppfylla både partikel och NOxkrav samtidigt med hjälp av modellering
2017-10-04
"Ägarens roll i företaget". Film och paneldebatt 4:e oktober 2017
 

Visa alla >>

Arrangemang

2017-11-28

Den 28e november är det dags för årets Energy Hub. Ener­gi­kon­fe­ren­sen sta­rar med in­check­ning tis­dag 28 no­vem­ber kl. 8.30 och av­slu­tas med Ång­kraft­ver­kets 100-års­fi­ran­de kl. 18.30. 

Föreläsare: Peter Carlsson, VD, NORT­H­VOLT"Vi står in­för en unik möj­lig­het att byg­ga upp en ny in­du­stri som bi­drar till att på­skyn­da om­ställ­ning­en till ett fos­sil­fritt sam­häl­le, som sam­ti­digt bi­drar till att ska­pa ut­veck­ling, till­växt och tu­sen­tals nya jobb"

 

Magnus Hall, KON­CERN­CHEF, VAT­TEN­FALL. ”Som stort ener­gi­bo­lag be­fin­ner vi oss mitt i kli­matom­ställ­ning­en. Vi ska vara le­dan­de i att er­bju­da kli­mats­mar­ta lös­ning­ar och se till att vi själ­va och våra kun­der blir fos­sil­fria inom en ge­ne­ra­tion. Det vill jag be­rät­ta mer om på HUB2017.”

 

Pernilla Winnhed, VD, ENER­GI­FÖ­RE­TA­GEN, ”De stör­re mö­tes­plat­ser­na, som HUB2017, är vik­ti­ga för att vi ska hit­ta de sam­ar­be­ten och part­ner­skap med and­ra ny­fik­na och kun­ni­ga ak­tö­rer. Det be­hövs för att möta ener­gi­bran­schens ut­ma­ning­ar inom ex­em­pel­vis di­gi­ta­li­se­ring.”

 

Bazmi Husain, GLO­BAL TEK­NISK CHEF / CTO, ABB, "In­no­va­tion is key when it comes to build a true sustai­nab­le so­ci­e­ty for the fu­tu­re. With te­ch­no­lo­gy from ABB we enab­le a strong­er, smar­ter and gree­ner grid."

 

Kirsty Gogan, CO FOUN­DER DIRECTOR, ENER­GY FOR HU­MA­NI­TY, Just ima­gi­ne, for a mi­nu­te, life wit­hout electri­ci­ty. About 1.3 bil­li­on pe­op­le don’t need to ima­gi­ne. Tha­t’s what life is like for them eve­ry day. We co-foun­ded Ener­gy for Hu­ma­ni­ty to focus on two of the gre­at chal­leng­es we face in this cen­tu­ry: how to dra­ma­ti­cal­ly cut car­bon emis­sions to avo­id ca­ta­strop­hic cli­ma­te change wit­hin ur­gent ti­me­sca­les, whilst enabling all pe­op­le to ac­hi­e­ve mo­dern living stan­dards. Both of the­se chal­leng­es have one thing in com­mon: the ener­gy we use to po­wer the world.

 

Maher Chebbo, GLO­BAL FÖR­SÄLJ­NINGS­CHEF - PO­WER DI­GI­TAL SO­LU­TIONS, GE­NE­RAL ELECTRIC, "The ongo­ing di­gi­ta­li­za­tion of the ener­gy sector is both a dri­ver and an enab­ler for the ongo­ing ener­gy trans­for­ma­tion in Eu­ro­pe to­wards im­pro­ved sustai­na­bi­li­ty and cost ef­fecti­ve­ness. GE as a glo­bal di­gi­tal in­dust­ri­al com­pa­ny is sup­por­ting its custo­mers to cap­tu­re the full va­lue of di­gi­ti­zed ener­gy in­frastructu­re."

 

Maria Sunér Fleming, EN­HETS­CHEF ENER­GI, IN­FRA­STRUK­TUR OCH MIL­JÖ, SVENSKT NÄ­RINGS­LIV, "In­no­va­tion, ent­re­pre­nör­skap och ett fram­gångs­rikt nä­rings­liv är helt av­gö­ran­de för att FNs håll­bar­hets­mål ska kun­na nås. Det gäl­ler både glo­balt och i Sve­ri­ge. På HUB 2017 vill jag lyf­ta och dis­ku­te­ra hur nä­rings­li­vets vik­ti­ga bi­dra till håll­bar­het kan för­stär­kas yt­ter­li­ga­re."

 

Erik Brandsma, GE­NE­RAL­DI­REK­TÖR, ENER­GI­MYN­DIG­HE­TEN, ”HUB2017 är en vik­tig are­na för den fort­sat­ta di­a­lo­gen som krävs för att vi ska nå ett håll­bart ener­gi­sy­stem. Jag ser fram mot nya möj­lig­he­ter för nä­rings­liv och of­fent­lig sek­tor att till­sam­mans dri­va ut­veck­ling­en ännu snab­ba­re.”

 

Thore Sekkenes, VD, BOM­BAR­DI­ER TRANS­POR­TA­TION SWE­DEN, "El­bur­na traspor­ter ba­se­ra­de på fos­sil­fri el­pro­duk­tion är den enda håll­ba­ra vägen fram­åt för ett ökat glo­balt re­san­de. Till­sam­mans med alla vän­ner i ener­gi­bran­schen vill vi dis­ku­te­ra be­ho­vet av smar­ta elekt­ro­nik- och elektro­sy­stem i hela ked­jan från ge­ne­re­ring till an­vän­dan­de.”

 

Johan Söderström, VD, ABB SVE­RI­GE, "FN:s håll­bar­hets­mål vi­sar en tyd­lig väg för att ge­men­samt ska­pa en håll­bar värld för alla. Vi ser att di­gi­ta­li­se­ring­en ger sto­ra möj­lig­he­ter att fort­sät­ta ut­veck­la nya tek­nis­ka lös­ning­ar som bi­drar till den ener­gi­re­vo­lu­tion som på­går idag. HUB2017 sam­lar till ett vik­tigt sam­tal kring håll­bar­het."

 

Aziz Dag, VD, WES­TING­HOUSE ELECTRIC SWE­DEN, "Om fram­ti­den är elekt­risk mås­te vi kun­na pro­du­ce­ra till­räck­ligt med fos­sil­fri ener­gi. Att sam­las kring des­sa frå­gor är av­gö­ran­de för att vi ska kun­na föra Sve­ri­ge och värl­den vi­da­re. HUB2017 har eta­ble­rats som en av de are­nor som le­der oss vi­da­re i des­sa dis­kus­sio­ner och jag hop­pas att DU kom­mer."

 

Magnus Hemmingsson, VD, MÄ­LA­RE­NER­GI, "HUB2017 är en mö­tes­plats som le­der till ut­veck­lan­de dis­kus­sio­ner och sam­ver­kan med and­ra ak­tö­rer, det är vik­tigt för oss som in­fra­ser­vice­bo­lag. Vi i ener­gi­bran­schen be­hö­ver till­sam­mans möta ut­ma­ning­ar och våga tes­ta nya kon­kre­ta lös­ning­ar för fram­ti­dens sam­häl­le."

Under dagen delas Tekniska föreningens lärarpris ut.

Läs mer »
2017-12-15

Den 15 december är det dags för årets presentation av tekniska nyheter. av IVAs VD Björn O Nilsson

Vi börjar kl 17 med lite gögg och pepparkakor som vanligt, och presentationen börjar kl 17.30.

Vi är i Gamma på MDH.

Läs mer »